Regulamin strony

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usług za pośrednictwem serwisu CakeRoom.pl, a w szczególności:
 • warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • rodzaje i zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • procedurę zakładania Konta Użytkownika i związane z tym prawa i obowiązki Użytkownika, 4) warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną, w tym:
 • wymagania techniczne dla świadczenia Usługi drogą elektroniczną,
 • zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,
 • sposób ochrony danych osobowych,
 • tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Użyte pojęcia w Regulaminie oznaczają:
 • Użytkownik – usługobiorca będący osobą fizyczną (konsumentem) lub inny podmiot niemający takiego statusu, posiadający zarejestrowane konto Użytkownika na portalu CakeRoom.pl,
 • Administrator – Akademia Tortu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, adres: 5801 Audubon Manor Blvd., Lithia, FL 33547, USA, Tax ID: 47-2147348, reprezentowana przez Magdę Kubiś, email: info@cakeroom.pl,
 • Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem www.cakeroom.pl, stanowiący część systemu teleinformatycznego,
 • Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane, w tym zdjęcia, i nimi zarządza; Konto Użytkownika jest bezpłatne; pewne funkcje Konta Użytkownika i dodatkowe usługi mogą się wiązać z opłatą,
 • Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta Użytkownika dane, zdjęcia oraz inne informacje, zarówno bezpłatne, jak i podlegające opłacie, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy Serwisu,
 • Regulamin – dokument, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 7) Umowa – Umowa zawarta na odległość o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, zawarta z konsumentem lub innym podmiotem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną odpłatnie przez Administratora na rzecz Użytkownika, w postaci możliwości zamieszczenia w Serwisie ogłoszenia zawierającego informacje Użytkownika o oferowanych przez niego szkoleniach cukierniczych lub innych usługach,
 • Subskrypcja – mechanizm służący do pobierania od Użytkowników ich adresów e-mail, które są katalogowane w bazach danych i używane do wysyłania określonych informacji po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika,
 • Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. Poz. 344) ze zm..
 • Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.
 1. Regulamin jest wzorcem umownym zawieranej z Użytkownikiem umowy. Regulamin reguluje kwestie praw konsumenta przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Dostęp do Usług i korzystanie z nich jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, Użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp lub korzystać z Serwisu.
 3. Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Regulaminu, nie ma uprawnień dostępu do Usługi.
 4. Usługa umożliwia publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i inne udostępnianie przez Użytkownika na Profilu określonych informacji, tekstu, grafiki, filmów lub innych materiałów lub towarów, do których przysługują mu wszelkie prawa, w tym autorskie i związane z ich własnością („Treść”). W żadnym przypadku nie jest dopuszczalne przetwarzanie w/w Treści, do których Użytkownikowi nie przysługują wszelkie prawa do odpowiedniego korzystania.
 5. Administrator zachowuje wszelkie swoje prawa, w szczególności intelektualne, własności przemysłowej, autorskie do Treści, które przesyła, publikuje lub wyświetla w Serwisie i przysługuje mu ich ochrona. Żadne treści nie mogą być upowszechnianie, powielane lub publikowane bez pisemnej zgody Administratora, w szczególności, ale nie jedynie, nie mogą być powielane, ani wykorzystywane w jakikolwiek celach, w tym dydaktycznych lub jako materiały szkoleniowe.
 6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które Użytkownik lub jakiekolwiek osoby trzecie zamieszczają w Serwisie, w tym na Profilu za pośrednictwem Konta Użytkownika, choć uprawniony jest do ich usunięcia w przypadku powstania takiej potrzeby, zwłaszcza wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności umieszczenia treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszającej prawa innych osób lub podmiotów.

 

§ 2 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Tworząc Konto w Serwisie, Użytkownik zgadza się na Subskrypcję biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które Administrator może wysłać. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od Administratora wszystkich tych informacji, podążając za linkiem rezygnacji z Subskrypcji lub instrukcjami podanymi w wysyłanych przez Administratora wiadomościach e-mail, względnie wysyłając zgłoszenie na e-mail: Info@cakeroom.pl. 2. Do skutecznego założenia Konta w Serwisie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 1. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu Treści.
 2. Zakładając Konto, Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat i że informacje, które podaje są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niedokładne, niekompletne lub nieaktualne informacje mogą spowodować usunięcie Konta przez Administratora, a także uniemożliwić korzystanie z Serwisu, za co Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego Konta, w tym w szczególności loginu oraz hasła, jak i ograniczenie dostępu do komputera i / lub Konta przez osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania osób, którym udostępnił swoje dane, w tym dostęp do Konta, login oraz hasło lub które uzyskały je w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu. Użytkownik powinien niezwłoczne powiadomić Administratora w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu swojego Konta.
 4. Administrator ma prawo do odmowy świadczenia Usług, usuwania Kont, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówień w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w przypadku dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, nie wyłączają naruszania praw innych osób lub podmiotów.
 5. Jeśli Użytkownik zechce usunąć swoje Konto lub zaprzestać korzystania z Usługi zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora na wskazany na stronie adres e-mail lub użyć formularza kontaktowego.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość i prawo do:
 • samodzielnego poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
 • częściowego lub całkowitego usunięcia danych, jeżeli uzna, że są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych, w szczególności poprzez usunięcie danych z Serwisu lub usunięcie Konta,
 • samodzielnego zamieszczenia informacji, danych i zdjęć na Profilu, jak i zarządzania nimi w zgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Administrator ma prawo, ale nie obowiązek monitorowania, edycji i usuwania wszystkich Treści udostępnianych przez Użytkowników, w tym Konta Użytkownika w przypadku uznania, iż Użytkownik narusza obowiązujące przepisy prawa i godzi w porządek prawny.
 2. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika na Profilu treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie, a także naruszenia praw osób trzecich.
 3. Administrator nie rości sobie praw własności do Treści, które Użytkownik zamieszcza i udostępnia innym Użytkownikom na swoim Profilu za pośrednictwem Konta Użytkownika, ani do publikowanych ogłoszeń.
 1. Użytkownik zamieszczając i udostępniając Treści na swoim Profilu za pośrednictwem Konta Użytkownika oraz publikując ogłoszenia wyraża zgodę na ich używanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie przez Administratora, w tym w celu świadczenia i promowania Usług Portalu. W szczególności Administrator uprawniony będzie do ich rozpowszechnia i publikowania w mediach społecznościowych np. takich jak Pinterest, Facebook i Instagram, jak również będzie uprawniony do ich zamieszczania w newsletterze lub we wszelkich innych środkach przekazu. Powyższe uprawnienia Administratora nie są ograniczone w czasie.

 

§ 3 ZAKUP USŁUGI 

 1. W celu zakupu Usługi należy wejść na stronę internetową cakeroom.pl, zalogować się na Konto Użytkownika oraz dokonać wyboru Usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz ogłoszenia objętego Usługą. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia, tj. ogłoszenia, które ma zostać zamieszczone w Serwisie,
 • ceny zamawianej Usługi,
 • wybranej metody płatności.
 1. W przypadku zakupu Usługi, Użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji koniecznych do zrealizowania płatności, w tym imienia, nazwiska, numeru karty kredytowej, daty jej ważności, kodu zabezpieczającego, względnie także adresu rozliczeniowego. Formy i metody płatności wskazane są na stronie.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
 • ma prawo do korzystania z wszelkich kart kredytowych lub innych metod płatności w związku z dowolnym zakupem,
 • informacje, które dostarcza, są prawdziwe, poprawne i kompletne.
 1. Portal CakeRoom.pl może korzystać z usług stron trzecich w celu przeprowadzenia transakcji. Przesyłając swoje dane, użytkownik wyraża zgodę do dostarczania tych informacji operatorom systemów płatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie, w tym między innymi: błędów w opisie lub cenie Usługi, błędu w ogłoszeniu lub z innych przyczyn.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia Użytkownika, jeśli podejrzewa działanie niezgodne z prawem, w tym nieautoryzowaną lub nielegalną transakcję.
 4. Ceny wszystkich Usług są cenami nie zawierającymi podatku VAT, oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług prezentowanych na Portalu CakeRoom.pl, zamieszczania informacji o nowych usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. Do złożenia Zamówienia na Portalu CakeRoom.pl konieczna jest pełna akceptacja Regulaminu i Klauzuli Informacyjnej.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzyma wiadomość na podany adres e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Zakup Usługi ma charakter jednorazowy. W przypadku chęci skorzystania z kolejnej Usługi Użytkownik ma obowiązek uiścić następną opłatę w sposób i na zasadach przewidzianych w § 3 Regulaminu.

§ 4 ODSTĄPIENIE

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany przez Administratora o utracie prawa do odstąpienia od Umowy w takiej sytuacji.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy, poza przypadkami o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec CakeRoom.pl: Akademia Tortu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, adres: 5801 Audubon Manor Blvd., Lithia, FL 33547, USA, Tax ID: 47-2147348 lub elektronicznie na adres e-mail: Info@cakeroom.pl, a także za pomocą udostępnionego na stronie formularza.
 4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, poza przypadkami o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, Użytkownik może skorzystać z udostępnionego na stronie wzoru formularza.
 5. W przypadku prawidłowego odstąpienia od Umowy, poza przypadkami o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, uiszczona cena zostanie zwrócona Użytkownikowi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a Usługa zostanie zablokowana.
 6. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Administratora.

 

§ 5 REKLAMACJE ODNOŚNIE DZIAŁANIA PORTALU

 1. Administrator podejmuje starania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Usługi, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Usługi.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać mailowo pod adres: Info@cakeroom.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W zgłoszeniu Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Usługi.
 5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 6 PROMOCJE, KONKURSY

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (zwane łącznie “Promocjami”) udostępniane za pośrednictwem Portalu mogą podlegać zasadom, które uregulowane będą odrębnie od niniejszego Regulaminu. Jeśli zasady dotyczące Promocji stoją w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, obowiązują zasady Promocji.

 

§ 7 ZWROT PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ 

 1. Administrator nie dokonuje zwrotów płatności za Usługę na żądanie. Użytkownik może wycofać zamieszczone ogłoszenie objęte Usługą w dowolnym momencie bez prawa do zwrotu uiszczonej płatności.
 2. Niektóre wnioski o zwrot opłat za Usługę mogą być rozpatrywane przez Administratora na podstawie indywidualnych przypadków i przyznawane według wyłącznego uznania Administratora, co nie może stanowić podstawy żadnych roszczeń wobec Administratora.

 

§ 8 PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Usługa i jej zawartość (z wyjątkiem Treści dostarczonych przez Użytkowników na ich Profilach za pośrednictwem Kont Użytkownika), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Administratora. Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Znaki handlowe, towarowe i inne oznaczenia stosowane przez Administratora nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane lub używane bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich i własności intelektualnej przez Użytkownika, Administrator wystąpi do odpowiednich instytucji i organów celem obrony przysługujących mu praw i zaprzestania naruszeń.

 

§ 9 LINKI DO INNYCH STRON 

 1. Portal, Profile Użytkowników i zamieszczane przez Użytkowników ogłoszenia objęte Usługą mogą zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Administratora.
 2. Administrator nie sprawuje kontroli nad treścią, polityką prywatności, praktykami witryn internetowych, ani usług stron trzecich.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani bezpośrednio, ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn lub usług stron trzecich.

 

§ 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE 

 1. Szanując prawa Użytkowników oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest CakeRoom.pl: Akademia Tortu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, adres: 5801 Audubon Manor Blvd., Lithia, FL 33547, USA, Tax ID: 47-2147348 reprezentowany przez Magdę Kubiś.
 3. pl zbiera następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail – podczas składania zamówienia Użytkownik będzie proszony o podanie tych danych w celu zrealizowania zawieranej Umowy i możliwości kontaktu,
  • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  • Cookies – nasza strona wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i aby można było bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 4. Podanie powyższych danych następuje w poniższych przypadkach:
 • założenia Konta Użytkownika – jest dobrowolne. Przechowujemy te dane w bazie, aby umożliwić i ułatwić Użytkownikowi prowadzenie Profilu w Serwisie,
 • zakupu Usługi – jest dobrowolne. Przechowujemy te dane w bazie, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z odpłatnych funkcji Serwisu w postaci możliwości publikowania ogłoszeń o oferowanych szkoleniach lub innych usługach.
 1. Użytkownik z chwilą założenia Konta Użytkownika i akceptacji Regulaminu zostaje automatycznie wpisany na listę mailingową i zostaje abonentem newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji marketingowych podążając za linkiem rezygnacji z Subskrypcji lub instrukcjami podanymi w wysyłanych przez Administratora wiadomościach e-mail, względnie wysyłając zgłoszenie na e-mail: Info@cakeroom.pl. Podczas składania zamówienia Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ofertowych, wysyłania wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania Umowy.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Serwisu.
 3. Nie przechowujemy danych poufnych jak numery kart kredytowych.
 4. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, żądania usunięcia lub przeniesienia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e–mail pod adres: Info@cakeroom.pl lub napisać list na adres: CakeRoom.pl: Akademia Tortu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, adres: 5801 Audubon Manor Blvd., Lithia, FL 33547, USA, Tax ID: 47-2147348.
 1. Integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności jest Klauzula Informacyjna dostępna na stronie naszego Serwisu.
 2. Korzystając z Serwisu i Usług, Użytkownik akceptuje praktyki i działania opisane w niniejszych zasadach, w tym przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji umowy. CakeRoom.pl stosuje odpowiednią technologię i systemy w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem polskim.
 2. Niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu przez Administratora nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy czym ma prawo wymagać od Użytkowania zaakceptowania zmian. Aktualny Regulamin zawsze dostępny będzie na stronie, w sposób umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z nim, ściągnięcie lub wydrukowanie.
 3. Kontynuując dostęp do Usługi lub jeśli Użytkownik korzysta z niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, wyraża zgodę na związanie się zmienionymi postanowieniami Regulaminu. Brak zgody Użytkownika powoduje utratę uprawnień do korzystania z Usługi.
 4. Administrator zobowiązuje się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070).
 5. Administrator informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj:

1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej tj. z dnia 16 września

2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 lub 22 290 89 16 oraz pod adresem email sekretariat@konsumenci.org.

 1. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).